1000M Sv. Jakova – Jadranovo, 4.8.2016.: PROPOZICIJE – RULES – REGOLAMENTI

1341338549_Croatian-FlagKVARNER PLIVA – 1000m Sv. Jakova
Jadranovo, 4.8.2016.

Raspis i propozicije

Naziv manifestacije:

KVARNER PLIVA – 1000m Sv. Jakova

Organizator:
Mjesni odbor Jadranovo i KDP Primorje (sportska komponenta)

Mjesto, datum i vrijeme održavanja natjecanja:
Jadranovo, 4.8.2016. start utrke u 17:30

Opis i karakteristike staze na kojoj se održava natjecanje:
Utrka starta u moru unutar kupališta i uvale Neriz sa ciljem i startom u moru 10-tak metara od plaže kod kupališnog kafića  Grota (gljiva).  Staza je u obliku trokuta, s dvije okretne plutače  na dva vrha trokuta, dok treći vrh predstavlja start i cilj. Pliva se u smjeru obratnom od smjera kazaljke sata, a tri bove se obilaze lijevim ramenom. Ukupna dužina staze je 1000m.  Budući da se pliva u neposrednoj blizini kupališta plivačima se preporučuje upotreba plivačkih kapica, kako bi se lakše razlikovali od kupača.
Plivače kontrolira sudac iz brodice.

Program i satnica natjecanja:
16:30 – Prijava natjecatelja na terasi kafića
17:15 – završetak prijava
17:20 – upute glavnog suca i prozivka plivača
17:30 – START UTRKE:
18:15 – završetak utrke kada se natjecatelji koji nisu prošli ciljem, smatraju kupačima i nije im dozvoljeno približavanje, niti prolazak ciljem
19: 00 – objava rezultata
Objed i proglašenje pobjednika

Pravo sudjelovanja na natjecanju:
Utrka je otvorena za sve natjecatelje iz i izvan R. Hrvatske, licencirane i nelicencirane takmičare.
Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost; potvrđujući to vlastitim potpisom prilikom ispunjavanja prijave neposredno prije utrke ili prethodno on line Internet pravilno ispunjenom prijavom. Odgovornost nije prenosiva na organizatora natjecanja. Za natjecatelje mlađe od 18 godina uz prijavnicu potpisuje se Izjava roditelja/ staratelja kojom se dopušta sudjelovanje maloljetnog natjecatelja na utrci.
Maloljetnim osobama bez potpisa roditelja/staratelja neće biti dopušteno sudjelovanje na natjecanju.

Prijava nastupa
Sudjelovanje na natjecanju prijavljuje se PRIJAVOM u za to određenom terminu.
Prijaviti se može:
1. online formularom na web stranicama KDP Primorja
2. na dan utrke

Natjecatelj ima pravo nastupa nakon što je pravilno ispunio Prijavnicu za nastup najkasnije 15 minuta prije početka natjecanja.

Iznos pristojbe i način uplate:
Pristojba za utrku za plivačice i plivače je 50 kn za uplate prispjele do 2.8.2015. na IBAN kluba: HR7924840081105746935, odnosno 60 kn za naknadne uplate ili uplate pri registraciji neposredno prije utrke.

Opis priznanja i nagrada:
– MUŠKARCI  i ŽENE apsolutno i na bazi hendikep sustava uz koeficijente pomoću kojih se izračunava korigirano vrijeme. Apsolutni pobjednici se ne boduju u hendikep sustavu.

Ostalo
– Organizator na natjecanju osigurava liječniku službu.– Prilikom nastupa zabranjeno je:
– svaki fizički sukob na natjecanju (udaranje, potezanje natjecatelja i sl.)
– stajanje, odmaranje ili bilo kakav kontakt sa obalom, psihološkom branom ili brodicom iz pratnje
– Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje do samog starta utrka
Napomena:
– U slučaju nepredviđenih okolnosti organizator zadržava pravo izmjene propozicija, odnosno u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta  ili u slučaju više sile, odnosno potpune nemogućnosti sigurnog plivanja, pravo na otkazivanje natjecanja bez obveze povrata uplaćene pristojbe.

United-Kingdom-flagKVARNER PLIVA – 1000m of St. James
Jadranovo, 08.04.2016.

Invitation and propositions

Name of event:

KVARNER PLIVA – 1000m  of St. James

Organizer:
The local authority Jadranovo and KDP Primorje

Place, date and time of the event:
Jadranovo, August, 04 2016  race starts at 5:30 PM

Description and characteristics of the track on which the event takes place:
The race starts in the sea in front of the beach within the Neriz bay with the start and the finish of the race 10 meters from the Grota café . The track is in the form of a triangle, with two turning buoys on the two tops of the triangle, while the third angle represents both the start and finish. The race is swum in the counter-clockwise direction, and the three buoys are to be passed with the left shoulder. The total length of the track is 1000m. Swimmers are advised to use swimming caps in order to be more easily distinguished from other bathers.
The participants are controlled by a judge from the boat.

The program and competition schedule:
16:30 – Registration of competitors at the cafe,
17:15 – end  of registration
17:20 – Briefing and roll call for the participants
17:30 – START OF THE RACE
18:15 – end of the race when competitors who have not passed the finish are considered bathers and are not allowed to approach or reach the finish
19: 00 – publication of results
Lunch and Awards ceremony

The right to participate in the competition:
The race is open to all licensed and unlicensed competitors, from Croatia and abroad.
Each competitor starts at his own responsibility, acknowledging that with his own signature by completing the application just before the race or previously online via the Internet properly completed application. The responsibility is not transferable to the organizers of the competition. For competitors under 18, the application is signed with the declaration by the parent / guardian authorizing the participation of a minor competitor in the race.
Minors without a parent / guardian will NOT be allowed to participate in the competition.

Application
You can register:
1. online on the web site KDP Primorje
2. On the day of the race

A competitor is eligible to compete after a duly completed application form for participation no later than 15 minutes before the competition.

The amount of fees and method of payment:
The fee for the race for the swimmers is 50 kn for payment submitted until 02/08/2015 the IBAN of the club: HR7924840081105746935, or 60kn  for subsequent payment or payments done shortly before the race.

Description of honors and awards:
– Men and women absolute and based on a handicap system with the coefficients used to calculate the corrected time. Absolute winners are not scored in the handicap system.

Other
– The organizer of the competition will ensure medical staff. During the race it is prohibited:
– Any physical conflict in the competition (kicking, pulling competitors, etc.)
– Standing, resting, or any contact with the coast, the sea barrier or boat escort
The organizer has the right to amend the requirements for the competition until the start of race
Remark:
– In the event of unforeseen circumstances the organizer reserves the right to change the propositions ( i.e. in the event of adverse weather conditions or in cases of force majeure, or the inability to ensure safe swimming), the right to cancel the competition without obligation to return the entry fee.

Italy-FlagKVARNER PLIVA –  I 1000m di San Giacomo
Jadranovo, 4/08/ 2016

Titolo della manifestazione:

KVARNER PLIVA – 1000m Svetoga Jakova

Organizzatore:
L’autorità locale Jadranovo e KDP Primorje

Luogo, data e ora dell’evento:
Jadranovo, agosto 04 2016 Inizio gara alle 17:30

Descrizione e caratteristiche del percorso:
La gara inizia in mare nella baia Neriz , a 10 metri dalla spiaggia presso il caffè Grota . Il percorso è in forma di un triangolo, con due boe di virata a ovest del triangolo, mentre il terzo vertice sara’ la linea di partenza e di arrivo. Si nuota in senso anti-orario, e le tre boe si passano con la spalla sinistra. La lunghezza totale della pista è 1000m. Si pregano i concorrenti di utilizzare la cuffia, al fine per facilitarne la distinzione fra i bagnanti.
I concorrenti saranno controllati da un giudice in barca.

Programma della manifestazione:
16:30 – Registrazione dei concorrenti presso il caffe bar Grota,
17:15 – fine delle iscrizioni
17:20 – Briefing del Giudice di gara per i partecipanti
17:30 – Inizio gara
18:15 – fine della gara ( i concorrenti che non avranno finito nel limite non potranno essere classificati)
19: 00 – pubblicazione dei risultati
Pranzo e premiazione

Il diritto di partecipare al concorso:
La gara è aperta a tutti i concorrenti nostrani e stranieri, con o senza licenza.
Ogni concorrente nuota a proprio rischio e pericolo, sottoscrivendolo con la propria firma nella domanda prima della gara stessa o tramite Internet. La responsabilità non è trasferibile agli organizzatori del concorso. Per i concorrenti sotto i 18 anni va firmata una dichiarazione da parte del genitore / tutore che lo/la autorizza a partecipare.
Ai minorenni senza un genitore / tutore non verrà consentito di partecipare alla gara.

È possibile registrarsi:
1.on-line sul sito web KDP Primorje
2. Il giorno stesso della gara
Il concorrente è idoneo a partecipare compilando il modulo di partecipazione entro e non oltre 15 minuti prima della gara.

Modalità di pagamento:
La quota per la gara per i nuotatori è di 50kn per il pagamento presentato fino al 2015/02/08 il codice IBAN del club: HR7924840081105746935, o 60kn  per il pagamento poco prima della gara.

Descrizione dei premi:
– Uomini e donne assoluti e sulla base di un sistema di handicap con i coefficienti utilizzati per il calcolo del tempo compensato. I vincitori assoluti non rientrano nel sistema handicap.

Altro
– L’organizzatore della competizione assicura un servizio medico.

Durante la gara è vietato:
– Qualsiasi scontro fisico dei concorrenti (calci, gomitate, ecc.)
– alzarsi o camminare sul fondo, riposarsi sulle imbarcazioni o barriere, o simili

Osservazioni:
– In caso di circostanze impreviste, l’organizzatore si riserva il diritto di modificare le proposizioni, o in caso di condizioni meteorologiche avverse o in casi di forza maggiore, o nell’incapacità di assicurare nuoto sicuro, il diritto di annullare il concorso senza obbligo di restituzione la quota di iscrizione.