APOXYOMENOS CHALLENGE 2017 – 3.000/1.500m: Propozicije/Regolamenti/Rules

1341338549_Croatian-FlagKVARNER PLIVA – APOXYOMENOS CHALLENGE
Mali Lošinj, 17.9.2017.

Raspis i propozicije

Naziv manifestacije:

KVARNER PLIVA – APOXYOMENOS CHALLENGE

Organizator:
TZG Mali Lošinj, JK Jugo i KDP Primorje (sportska komponenta)

Mjesto, datum i vrijeme održavanja natjecanja:
Mali Lošinj, 17.9.2017. start utrka u 11:00

Opis i karakteristike staze na kojoj se održava natjecanje:
Utrke startaju istovremeno u moru unutar uvale Čikat ispred polja za vaterpolo.  Staza utrka na 1500m i 3000m je unutar uvale Čikat. Staze su označene žutim i crvenim plutačama. Plivači su obvezni crvene plutače obilaziti lijevim, a žute desnim ramenom. Natjecatelji su obvezni nositi pkivačke kapice sa startnim brojevima, oštečenje ili gubitak kojih moraju nadoknaditi organizatoru u iznosu od 70 kn.
Plivače kontrolira sudac iz brodice.

Program i satnica natjecanja:
10:00– Prijava natjecatelja na terasi ispred kućice vaterpolo kluba
10:45 – završetak prijava
10:45 – upute glavnog suca i prozivka plivača
11:00 – START UTRKE:
13:00 – završetak utrke kada se natjecatelji koji nisu prošli ciljem, smatraju kupačima i nije im dozvoljeno približavanje, niti prolazak ciljem
13:00 – domijenak
13:30 – objava rezultata i proglašenje pobjednika

Pravo sudjelovanja na natjecanju:
Utrka je otvorena za sve natjecatelje iz i izvan R. Hrvatske, licencirane i nelicencirane takmičare.
Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost. Odgovornost nije prenosiva na organizatora natjecanja sukladno IZJAVI O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA koja je sastavni dio ovih propozicija, a koju natjecatelj prihvaća Internet – on line pravilno ispunjenom prijavom. Za natjecatelje mlađe od 18 godina uz Internet prijavnicu potpisuje se Izjava roditelja/ staratelja kojom se dopušta sudjelovanje maloljetnog natjecatelja na utrci.
Maloljetnim osobama bez potpisa roditelja/staratelja neće biti dopušteno sudjelovanje na natjecanju.

Prijava nastupa
Sudjelovanje na natjecanju prijavljuje se PRIJAVOM u za to određenom terminu.
Prijaviti se može:
1. online formularom na web stranicama KDP Primorja
2. na dan utrke on line prijavom koju, u slučaju da natjecatelj nije u mogućnosti sam pristupiti Internetu i ispuniti prijavnicu, to po njegovoj uputi čini operater na službenom računalu

Natjecatelj ima pravo nastupa nakon što je pravilno ispunio Prijavnicu za nastup najkasnije 15 minuta prije početka natjecanja.

Iznos pristojbe i način uplate:
Pristojba za utrku za plivačice i plivače je 80 kn za uplate prispjele do 15.9.2017. na IBAN kluba: HR7924840081105746935, odnosno 100 kn za naknadne uplate ili uplate pri registraciji neposredno prije utrke.

Opis priznanja i nagrada:
– MUŠKARCI i ŽENE apsolutno i na bazi hendikep sustava uz koeficijente pomoću kojih se izračunava korigirano vrijeme. Apsolutni pobjednici se ne boduju u hendikep sustavu.

Ostalo
– Organizator na natjecanju osigurava liječniku službu.
– Prilikom nastupa zabranjeno je:
– svaki fizički sukob na natjecanju (udaranje, potezanje natjecatelja i sl.)
– stajanje, odmaranje ili bilo kakav kontakt sa obalom, psihološkom branom ili  brodicom iz pratnje
– Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje do samog starta utrka

Napomena:
– U slučaju nepredviđenih okolnosti organizator zadržava pravo izmjene propozicija, odnosno u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili u slučaju više sile, odnosno potpune nemogućnosti sigurnog plivanja, pravo na otkazivanje natjecanja bez obveze povrata uplaćene pristojbe.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA:
Svaki natjecatelj svojim sudjelovanjem prihvaća niže navedene uvjete:
– natjecatelj ovom izjavom potvrđuje da na utrci nastupa isključivo na vlastitu odgovornost, svjestan da sudjelovanje na ovoj utrci predstavlja potencijalnu opasnost koja uključuje rizik od raznih vrsta tjelesnih ozljeda i moguću smrt
–  natjecatelj prihvaća da organizator nije odgovoran za bilo koji oblik štete prema njemu nastao sudjelovanjem na natjecanju, posredno, neposredno, izdvojeno ili povezano, izazvan vlastitom nepažnjom i krivnjom, ili nepažnjom i krivnjom drugih natjecatelja ili trećih osoba, prije, za vrijeme ili nakon spomenutog natjecanja
– natjecatelj odgovoran je za bilo koji oblik štete prema trećim osobama koju je prouzročio ili kojoj je doprinio vlastitom nepažnjom ili krivnjom
– natjecatelj dužan je za vrijeme trajanja natjecanja, te neposredno prije i poslije istog, poštivati službeno objavljena pravila, upute o sigurnom kretanju, i uvjete nastupa izdanih od strane organizatora, te upute sudaca, redara i osoba angažiranih u organizaciji natjecanja
– natjecatelj odriče se prava sudskim putem potraživati od organizator naknadu bilo kojeg oblika štete nastale sudjelovanjem na ovom natjecanju
– za sve sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Rijeci, prema zakonima Republike Hrvatske

United-Kingdom-flagKVARNER PLIVA – APOXYOMENOS CHALLENGE 2017
Mali lošinj, 17.09.2017.

Invitation and propositions

Name of event:

KVARNER PLIVA – APOXYOMENOS CHALLENGE 2017

Organizer:
Tourist Office Mali Lošinj, JK Jugo and KDP Primorje (sport component)

Place, date and time of the event:
Mali Lošinj, September, 17 2017 race starts at 11:00 PM

Description and characteristics of the track on which the event takes place:
The races of 1.5/3k start simultaneously  in the sea of Cikat bay in front of the water-polo course and finish near the water-polo course. The races will be held in Cikat bay. The orange buoys have to be passed with the left, and the yellow buoys with the right shoulder. Competitors are obliged to wear swimming caps with start numbers, In case of damages or losses the competitor must refund the organizer in the amount of 70 kn.
The participants are controlled by a referee from the boat.

The program and competition schedule:
10:00 – Registration of competitors at the terrace in front of water-polo club house,
10:45 – end of registration
10:45 – Briefing and roll call of the participants
11:00 – START OF THE RACE
13:00 – end of the race when competitors who have not passed the finish are considered bathers and are not allowed to approach or reach the finish
13:30 –  publication of results and awards ceremony

The right to participate in the competition:
The race is open to all licensed and unlicensed competitors, from Croatia and abroad.
Each competitor starts at his own risk.The responsibility is not transferrable to the organizer of the competition pursuant to the WAIVER DECLARATION, as part of these rules, which the competitor accepts by fulfilling the on-line registration. . For competitors under 18, the application must be signed with the declaration by the parent / guardian authorizing the participation of a minor competitor in the race.
Minors without a parent / guardian will NOT be allowed to participate in the competition.

Application
You can register:
1. online on the web site KDP Primorje
2. on the RACE DAY, registering online. In case that the competitor is unable to register online, they will be registered by the operator on the official computer.

A competitor is eligible to compete after a duly completed application form for participation no later than 15 minutes before the competition.

The amount of fees and method of payment:
The fee for the race for the swimmers is 80 kn for payment submitted until 15/09/2017 the IBAN of the club: HR7924840081105746935, or 100 kn for subsequent payment or payments done shortly before the race.

Description of honors and awards:
– Men and women absolute and based on a handicap system with the coefficients used to calculate the corrected time. Absolute winners are not scored in the handicap system.

Other
– The organizer of the competition will ensure medical staff. During the race it is prohibited:
– Any physical conflict in the competition (kicking, pulling competitors, etc.)
– Standing, resting, or any contact with the coast, the sea barrier or boat escort
The organizer has the right to amend the requirements for the competition until the start of race

Remark:
– In the event of unforeseen circumstances the organizer reserves the right to change the propositions ( i.e. in the event of adverse weather conditions or in cases of force majeure, or the inability to ensure safe swimming), the right to cancel the competition without obligation to return the entry fee.

WAIVER:
Each participant accepts the following conditions:
– the competitor acknowledges that the race is solely on his own responsibility, aware that participation in this race represents a potential danger involving the risk of various types of bodily injury and possible death
– the competitor acknowledges that the organizer is not responsible for any form of damage caused to him by participating in the race, indirectly, directly, isolated or linked, caused by his own negligence and guilt, or negligence and guilt of other competitors or third parties before, during or after the mentioned competition
– the competitor is liable for any form of harm to third parties caused or to which he or she has contributed to his own negligence or guilt
– the competitor is obliged to comply with officially published rules, instructions on safe movement, and conditions of performance issued by the organizer during the competition, and immediately before and afterwards, and the instructions of the judges, ranks and persons engaged in the organization of the competition
– the competitor waives the right to claim from the organizer compensation for any form of damage caused by participation in this competition
– for all disputes, the competent court in Rijeka is under the jurisdiction of the Republic of Croatia

Italy-FlagKVARNER PLIVA – APOXYOMENOS CHALLENGE
Mali Lošinj, 17/09/ 2017

Titolo della manifestazione:

KVARNER PLIVA – APOXYOMENOS CHALLENGE 2017

Organizzatore:
Ente per il turismo di Mali Lošinj, Societa’ velica Jugo e KDP Primorje

Luogo, data e ora dell’evento:
Mali Lošinj, 17/9/2017 Inizio gara alle 11:00

Descrizione e caratteristiche del percorso:
Entrambe le gare di 1.53k  iniziano tnel mare della baia di Cikat di fronte al campo di gioco di pallanuoto e finiscono accanto ad esso. Le gare  si svolge nella baia di Cikat. Le boe arancioni si passano con la spalla sinistra, mentre le gialle con la spalla destra. I partecipanti dovranno indossare la cuffia con il numero assegnatogli. Nel caso di perdita o smarrimento della cuffia, il partecipante dovra’ rimborsare le spese dell’organizzatore nell’ammontare di 70 kune.
I concorrenti saranno controllati da un giudice in barca.

Programma della manifestazione:
10:00 – Registrazione dei concorrenti presso ,
10:45 – fine delle iscrizioni
10:45 – Briefing del Giudice di gara per i partecipanti
11:00 – Inizio gara
13:00 – fine della gara ( i concorrenti che non avranno finito nel limite non potranno essere classificati)
13: 00 – pranzo
13:30 – pubblicazione dei risultati e premiazione

Il diritto di partecipare al concorso:
La gara è aperta a tutti i concorrenti nostrani e stranieri, con o senza licenza.
Ogni concorrente nuota a proprio rischio e pericolo. La responsabilita’ non e’ trasferibile all’organizzatore della competizione ai sensi della DICHIARAZIONE SULLA LIBERATORIA – parte integrante del diritto alla partecipazione, che il partecipante accetta iscrivendosi online. Per i concorrenti sotto i 18 anni va firmata una dichiarazione da parte del genitore / tutore che lo/la autorizza a partecipare.
Ai minorenni senza un genitore / tutore non verrà consentito di partecipare alla gara.

È possibile registrarsi:
1. on-line sul sito web KDP Primorje
2. il giorno della gara  con una registrazione online. Nel caso il partecipante non avesse la possibilita’ di accedere all’Internet, l’iscrizione verra’ fatta dall’operatore ufficiale.

Modalità di pagamento:
La quota per la gara per i nuotatori è di 80kn per il pagamento presentato fino al 2017/15/09 il codice IBAN del club: HR7924840081105746935, o 100kn per il pagamento poco prima della gara.

Descrizione dei premi:
– Uomini e donne assoluti e sulla base di un sistema di handicap con i coefficienti utilizzati per il calcolo del tempo compensato. I vincitori assoluti non rientrano nel sistema handicap.

Altro
– L’organizzatore della competizione assicura un servizio medico.

Durante la gara è vietato:
– Qualsiasi scontro fisico dei concorrenti (calci, gomitate, ecc.)
– alzarsi o camminare sul fondo, riposarsi sulle imbarcazioni o barriere, o simili

Osservazioni:
– In caso di circostanze impreviste, l’organizzatore si riserva il diritto di modificare le proposizioni, o in caso di condizioni meteorologiche avverse o in casi di forza maggiore, o nell’incapacità di assicurare nuoto sicuro, il diritto di annullare il concorso senza obbligo di restituzione la quota di iscrizione.

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE:
Ogni partecipante accetta le seguenti condizioni:
– il concorrente riconosce che la corsa è esclusivamente a sua responsabilità, consapevole che la partecipazione a questa corsa rappresenta un potenziale pericolo che comporta il rischio di vari tipi di lesioni fisiche e di possibili decessi
– il corridore riconosce che l’organizzatore non è responsabile di qualsiasi forma di danno causato a lui partecipando alla corsa, indirettamente, direttamente, isolata o collegata, causata dalla propria negligenza e colpa, o negligenza e colpa di altri concorrenti o di terzi Prima, durante o dopo la competizione menzionata
– il concorrente è responsabile per qualsiasi forma di danno a terzi causati o al quale ha contribuito alla propria negligenza o colpa
– il concorrente è tenuto a rispettare le regole pubblicate ufficialmente, le istruzioni per la circolazione sicura e le condizioni di esecuzione rilasciate dall’organizzatore durante la gara, immediatamente prima e dopo, e le istruzioni dei giudici, dei ranghi e delle persone impegnate nell’organizzazione la competizione
– il concorrente rinuncia al diritto di chiedere l’indennizzo dell’organizzatore per qualsiasi forma di danno causato dalla partecipazione a questo concorso
– per tutte le controversie il tribunale competente di Fiume è sotto la giurisdizione della Repubblica di Croazia